Consumentenkrediet
...

ConsumentenkredietDe coronacrisis heeft financiële gevolgen voor consumenten en bedrijven. Daarom werkte de bankenkoepel Febelfin al tijdens de eerste golf beschermingsmaatregelen uit, waaronder een tijdelijk terugbetalingsuitstel voor consumentenkredieten. Van zo'n krediet bestaan varianten. De bekendste zijn de klassieke lening op afbetaling (zoals een autolening) en een flexibele geldreserve (van een kredietkaart of wanneer u 'onder nul gaat' op uw zichtrekening).Omdat de crisis nog niet ten einde is, kunt u sinds 1 februari 2021 een nieuw betalingsuitstel voor uw lopende consumentenkrediet aanvragen. De bank rekent daarvoor geen dossier- of administratieve kosten aan. Tijdens de uitstelperiode hoeft u noch kapitaal noch intresten terug te betalen. Let wel: die bedragen worden niet kwijtgescholden. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de termijn van de opschorting. De intresten van tijdens de betaalpauze blijven bovendien verschuldigd en worden nadien verrekend over de resterende maanden.Om voor de gunstmaatregel in aanmerking te komen, moet u aan voorwaarden voldoen:· U ging het consumentenkrediet aan vóór 1 mei 2020.· U had op 1 januari 2021 geen terugbetalingsachterstand van meer dan één maand.· U lijdt een effectief inkomensverlies door de coronacrisis (bijvoorbeeld door tijdelijke technische werkloosheid of door ziekte).U moet zelf contact opnemen met de kredietgever om het betalingsuitstel aan te vragen. Doe dat tijdig, want u moet rekening houden met een verwerkingstermijn van enkele dagen. Daarom adviseert Febelfin om uw aanvraag uiterlijk tien kalenderdagen voor de vervaldag van de betalingsverplichting in te dienen. Vergeet ook niet dat de einddatum voor de toekenning 31 maart 2021 is: u kunt uw aanvraag dus ten laatste op 21 maart indienen.Het betalingsuitstel bedraagt maximaal drie maanden. Het staat de bank vrij een kortere periode te bepalen. Een aanvraag die eind februari ingediend en goedgekeurd wordt, geldt dus in het ruimste geval voor de maanden maart, april en mei. Door de maximumtermijn van drie maanden, kan de betaalpauze tot uiterlijk 30 juni 2021 lopen (drie maanden na 31 maart).Vorig jaar kon u al een eerste betalingsuitstel voor uw consumentenkrediet aanvragen. Dat kon initieel voor mei, juni en juli, maar de periode werd nadien verlengbaar met nog eens drie maanden (tot eind oktober). Febelfin wijst op een richtlijn van de Europese bankenautoriteit, die bepaalt dat de betaalpauzes in het kader van de eerste en de tweede regeling samen nooit langer dan negen maanden mogen zijn. Maar dat is voorlopig geen probleem, vermits het nieuwe betalingsuitstel maximaal drie maanden bedraagt.Hypothecair kredietVoor hypothecaire woonkredieten geldt een gelijkaardige regeling. Eind maart 2020 maakte Febelfin al bekend dat particulieren die getroffen zijn door de coronacrisis daarvoor eveneens een betaalpauze konden inlassen. Indien uw inkomen was gedaald of weggevallen, kon u gedurende maximaal zes maanden (van 1 juni tot en met 31 oktober 2020) ontsnappen aan kapitaal- of intrestaflossingen. De regeling werd verlengd tot eind december. Ook daarvoor rekende de bank geen dossier- of administratieve kosten aan.In december jaar werd een tweede terugbetalingsuitstel voor hypotheekleningen gelanceerd. De aanvraag gebeurt wederom via uw kredietgever. Ook daarvoor gelden enkele specifieke voorwaarden:· U sloot het hypothecair krediet vóór 1 april 2020 af op uw enige woning, die tevens uw hoofdverblijfplaats is.· U had op 1 september 2020 geen betalingsachterstand op dat woonkrediet.· Op het moment van de aanvraag van het betalingsuitstel was uw spaarbuffer (totaal roerend vermogen, waaronder uw spaargeld en beleggingen, exclusief pensioensparen) kleiner dan 25.000 euro.· Uw inkomen (van minstens een van de partners) is gedaald of weggevallen door corona.De maximumperiode is voorlopig op drie maanden. De uiterste datum voor de toekenning van de aanvraag is 31 maart 2021. Vanwege de verwerkingstermijn doet u er opnieuw goed aan uw verzoek uiterlijk tien kalenderdagen op voorhand in te dienen. Wie al eerder een betaalpauze kreeg, moet er ook rekening mee houden dat hij in totaal recht heeft op maximaal negen maanden. Werd die limiet vorig jaar al bereikt, dan adviseert Febelfin om samen met de bank naar een oplossing op maat te zoeken.Professioneel kredietFebelfin werkte ook een betalingsuitstel voor professionele kredieten uit. De eerste gunstmaatregel liep af op 31 december 2020. Een zogenoemd tweede charter gaf zelfstandigen en bedrijven echter de mogelijkheid om een opschorting te verkrijgen tot 31 maart 2021. Die einddatum wordt nu verlengd tot 30 juni 2021. De aanvraag moet uiterlijk eind maart binnen zijn. Alle geldende voorwaarden, inclusief een maximale termijn van negen maanden, blijven van kracht. Let wel: de betaalpauze kan enkel worden aangevraagd voor ondernemingskredieten die zijn afgesloten vóór 1 april 2020.Dat is niet alles: voor zelfstandigen en bedrijven die de limiet van negen maanden al bereikt hebben én financieel gezond zijn, heeft Febelfin een extra engagement aangekondigd. Voor die professionelen wordt het mogelijk om toch nog een extra betalingsuitstel te verkrijgen tot 30 juni 2021. De voorwaarden voor die opschorting, zoals de criteria om een bedrijf al dan niet als gezond te beschouwen, vindt u in het derde charter.Om te bepalen of een bedrijf al dan niet gezond is, zijn enkele voorwaarden opgesteld. De hele banksector zal die gebruiken om te beoordelen of er voldoende financiële draagkracht is. Ondernemingen worden als niet gezond aangezien, als ze eind 2019 een negatief eigen vermogen hadden én onder een van volgende criteria vallen:· Op 1 september 2020 was er een achterstal (buiten het kader van de coronasteunmaatregelen) op de lopende kredieten, bij de belastingen of bij de sociale zekerheid.· Op 30 september 2020 was er meer dan dertig dagen achterstal (buiten het kader van de coronasteunmaatregelen) op de lopende kredieten, bij de belastingen of bij de sociale zekerheid.· De onderneming heeft niet aan al haar contractuele kredietverplichtingen voldaan in de twaalf maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020.· Het bedrijf doorliep een actieve kredietherstructurering vóór 31 augustus 2020.· Er werd in 2019 een verlies geboekt.· Het nettoactief is vandaag negatief, en de onderneming beschikt niet over de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken.