Als u met uw auto op de openbare weg rijdt, bent u verplicht een autoverzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid' (BA) af te sluiten. Die betaalt in uw plaats de materiële en lichamelijke schade aan derden indien u in de fout bent bij een ongeval. De overheid heeft vastgelegd wat zo'n verzekering minimaal moet inhouden.
...

Als u met uw auto op de openbare weg rijdt, bent u verplicht een autoverzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid' (BA) af te sluiten. Die betaalt in uw plaats de materiële en lichamelijke schade aan derden indien u in de fout bent bij een ongeval. De overheid heeft vastgelegd wat zo'n verzekering minimaal moet inhouden. Naast die verplichte BA-verzekering kunt u facultatief een omniumverzekering afsluiten. Die dekt de schade aan uw eigen voertuig.De premie die u hiervoor betaalt, varieert naargelang u kiest voor een 'full' of een 'mini' dekking. Die laatste voorziet in minder waarborgen, maar is goedkoper. Een mini omniumverzekering dekt de schade aan uw wagen die veroorzaakt wordt door brand, een inbraak of poging tot inbraak, vandalisme, een natuurramp (overstroming, hagel, storm, vallende stenen, ...) of een aanrijding met een dier. Ook glasbreuk wordt gedekt. Schadegevallen die niet expliciet in het contract opgenomen zijn, worden niet vergoed.Kiest u voor een duurdere full omnium, dan bent u ook nog eens verzekerd tegen de materiële schade aan uw eigen wagen, zelfs als u bij een ongeval onopzettelijk in fout bent of als er geen tegenpartij bekend is of aansprakelijk kan gesteld worden. Ook als u bijvoorbeeld tegen een paaltje rijdt, komt deze verzekering tussenbeide. De kostprijs van zo'n omniumverzekering is echter ook afhankelijk van de gekozen vrijstelling, ook wel eigen risico of franchise genoemd. Dat is het gedeelte dat u bij een schadeloosstelling zelf moet betalen.In een omniumpolis zijn verschillende vrijstellingsformules mogelijk. In de meeste gevallen wordt het franchisebedrag bepaald in functie van de cataloguswaarde van de te verzekeren auto. Het gaat dan om een vast percentage van die waarde. Hoe duurder uw wagen is, hoe hoger de vrijstelling. Bedraagt het percentage bijvoorbeeld 2,5 procent, dan is de vrijstelling 1.000 euro voor een wagen met een cataloguswaarde van 40.000 euro (exclusief btw). De percentages voor het eigen risico kunnen verschillen naargelang de verzekeraar.Verzekeringsmaatschappijen hanteren soms ook een vast bedrag voor de vrijstelling. Ook dat forfait is meestal afhankelijk van de cataloguswaarde van de wagen: bijvoorbeeld 400 euro voor auto's die maximaal 20.000 euro (zonder btw) euro kosten, 600 euro tot 30.000 euro, en 900 euro voor de duurdere modellen. Sommige verzekeraars bieden u ook de mogelijkheid om het eigen risico zelf te verhogen tot bijvoorbeeld twee keer of drie de basisvrijstelling. Hoe hoger het gekozen bedrag, hoe lager de premie.Bij een Engelse vrijstelling wordt eveneens een vast bedrag gehanteerd. Overschrijdt het schadebedrag deze drempel, dan betaalt de verzekeraar de volledige herstelkosten terug. In dat geval is de franchise dus niet meer van toepassing. Ligt het schadebedrag lager dan de drempel, dan ontvangt u niets en moet u zelf opdraaien voor alle kosten. Het eigen risico kan eventueel ook berekend worden als een percentage op de schadevergoeding waarop u recht heeft.Daarnaast kan een verzekeraar ook een variabele vrijstelling voorstellen. Het franchisebedrag neemt dan jaar na jaar af. Het is ook best mogelijk dat u de keuze krijgt om helemaal geen eigen risico te hebben, maar dan ligt de premie erg hoog. De verzekeraar kan ook voorzichtige chauffeurs - bijvoorbeeld met een bonus-malus van nul of lager - bevoordelen. Weet ook dat het bedrag van de franchise soms verlaagd kan worden wanneer u de herstelling laat uitvoeren bij een garage die erkend is door de verzekeringsmaatschappij.Sommige verzekeraars voorzien in een eigen risico voor élk schadegeval. Andere maatschappijen doen dat alleen wanneer u bijvoorbeeld zelf onopzettelijk schade aan uw wagen heeft toegebracht, maar niet bij vandalisme of brand. Check dus grondig de voorwaarden. Focus u niet louter op de kostprijs, maar zoek naar een goed evenwicht tussen het franchisebedrag en de premie. Zorg dat u bij een schadegeval sowieso niet plots voor een financiële verrassing komt te staan. Voorzie eventueel in een buffer op uw spaarrekening.