Wanneer bepaalde belangrijke gebeurtenissen in uw leven, zoals een huwelijk, een communie of een overlijden, op een werkdag plaatsvinden, mag u daarvoor een of meerdere dagen verlof nemen, met behoud van uw loon. In principe kan elke werknemer gebruikmaken van dat zogenoemde klein verlet, dat ook wel kort verzuim of omstandigheidsverlof wordt genoemd. U moet wel tijdig uw werkgever op de hoogte brengen.
...

Wanneer bepaalde belangrijke gebeurtenissen in uw leven, zoals een huwelijk, een communie of een overlijden, op een werkdag plaatsvinden, mag u daarvoor een of meerdere dagen verlof nemen, met behoud van uw loon. In principe kan elke werknemer gebruikmaken van dat zogenoemde klein verlet, dat ook wel kort verzuim of omstandigheidsverlof wordt genoemd. U moet wel tijdig uw werkgever op de hoogte brengen. De wet bepaalt welke gebeurtenissen in aanmerking komen. Meestal vraagt een werkgever klein verlet aan naar aanleiding van een huwelijk, een communie of een overlijden. Maar er zijn nog gebeurtenissen die recht geven op kort verzuim, waaronder de priesterwijding of intrede in het klooster van bepaalde familieleden, de bijeenroeping van een familieraad door de vrederechter, de uitoefening van het ambt van bijzitter, de deelneming aan een jury en de oproeping als getuige voor de rechtbank. De volledige lijst vindt u hier.Uw eigen huwelijk of dat van een familielid geeft recht op twee dagen afwezigheid in de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of in de daaropvolgende week. U kiest zelf welke dagen u niet gaat werken. Vallen het burgerlijk en kerkelijk huwelijk op twee verschillende data, dan moet u een keuze maken.Voor het huwelijk van uw (stief)kind of dat van uw partner, uw kleinkind, uw (schoon)broer of -zus, uw (schoon)vader of -moeder mag u enkel afwezig zijn op de dag van het huwelijk. De term 'partner' heeft overigens betrekking op zowel echtgenoten als wettelijk samenwonenden.Bij de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van uw (stief)kind of dat van uw partner geldt het klein verlet eveneens op de dag van die gebeurtenis. Is dat een zon- of een feestdag, dan mag u de dag ervoor of erna thuisblijven. Let wel: voor de eerste communie of het lentefeest van uw kind geldt geen omstandigheidsverlof.Overlijdt uw partner, uw (stief)kind of dat van uw partner, uw (schoon- of stief)vader of (schoon- of stief)moeder, dan hebt u recht op drie dagen afwezigheid in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op dag van de begrafenis. Overlijdt uw inwonende (schoon)broer of -zus, schoonzoon of -dochter, (achter)kleinkind, (over)grootvader of (over)grootmoeder, dan geldt een klein verlet van twee dagen. Woont die persoon niet bij u in, dan mag u enkel afwezig zijn op de dag van de begrafenis.Het staat ondernemingen en sectoren vrij een gunstiger regeling voor hun werknemers vast te leggen. De coronacrisis heeft heel wat ceremonies in het water doen vallen. Die uitgestelde feesten worden nu vaak ingehaald. "Dan blijven de klassieke regels voor klein verlet van kracht", weet Matthias Debruyckere, expert bij het kenniscentrum van de hr-dienstverlener Liantis. "Een uitgestelde communie blijft een communie."Maar wat als uzelf of een familielid in de zomer al voor de wet trouwde, en de kerkelijke plechtigheid voor binnenkort gepland staat? "Indien u uw recht op klein verlet al gebruikt hebt voor het burgerlijk huwelijk, kunt u geen aanspraak meer maken op extra verlofdagen voor de ceremonie in de kerk", zegt Debruyckere. "Enkel wanneer in uw onderneming of sector in ruimere rechten is voorzien door de paritaire comités, kan dat wel."En wat als een familielid trouwt, maar de ceremonie in een zeer beperkte kring wil houden? Hebt u dan recht op omstandigheidsverlof, ook al bent u niet uitgenodigd? Matthias Debruyckere: "De bedoeling van de regelgeving is mensen de mogelijkheid te bieden om een gebeurtenis bij te wonen. Wanneer een werknemer klein verlet vraagt voor een huwelijksplechtigheid die hij niet bijwoont, handelt hij dus in strijd met die filosofie.""Wanneer een werkgever dat constateert, kan hij overwegen het klein verlet te weigeren. Of hij kan, als de vaststelling achteraf plaatsvindt, de betaling van het loon voor die dag weigeren. Het probleem is dat dit misbruik veelal niet aan het licht komt, laat staan dat de werkgever het bewijs ervan kan leveren. In de praktijk gaan veel werkgevers de discussie niet aan."Tijdens de coronacrisis zochten veel werkgevers hun toevlucht tot het systeem van tijdelijke werkloosheid. Nog altijd 4 procent van de loontrekkenden in de privésector is tijdelijk werkloos. Hebben die werknemers recht op klein verlet? Niet als de arbeidsovereenkomst volledig geschorst is door tijdelijke werkloosheid, zo blijkt. Wie maar gedeeltelijk tijdelijk werkloos is, kan wel nog aanspraak maken op klein verlet. Werkt u bijvoorbeeld enkel nog op maandag tot en met woensdag, dan mag u bij een overlijden van een naast familielid in de periode vanaf het overlijden tot en met de begrafenis nog altijd drie dagen naar keuze opnemen.