Tijdens een verbouwing gaat weleens iets verkeerd. Er zijn vaak verscheidene vakmannen aan het werk, en die kunnen allemaal fouten maken. De woning kan beschadigd raken, er kan een brand ontstaan die uitslaat naar de buren, of iemand kan gewond raken. Het is niet altijd duidelijk wie daarvoor aansprakelijk is. De partijen zijn vaak geneigd de schuld in elkaars schoenen te schuiven.
...

Tijdens een verbouwing gaat weleens iets verkeerd. Er zijn vaak verscheidene vakmannen aan het werk, en die kunnen allemaal fouten maken. De woning kan beschadigd raken, er kan een brand ontstaan die uitslaat naar de buren, of iemand kan gewond raken. Het is niet altijd duidelijk wie daarvoor aansprakelijk is. De partijen zijn vaak geneigd de schuld in elkaars schoenen te schuiven.U mag er niet blindelings van uitgaan dat uw familiale of uw brandverzekering volstaat om de schade te dekken. Uw brandpolis bevat duidelijk omschreven waarborgen: sommige zijn wettelijk verplicht, andere schadegevallen worden extra gedekt naargelang van de verzekeraar. Niet zelden vallen bepaalde waarborgen weg tijdens een verbouwing, zoals de dekking burgerlijke aansprakelijkheid gebouw. De schade die wordt veroorzaakt aan derden, is dan tijdelijk niet verzekerd, terwijl dat risico bij renovatiewerken juist veel groter is. Check dus uw brandpolis of informeer bij de verzekeraar naar de voorwaarden. Bij sommige maatschappijen kunt u een uitbreiding van uw woningverzekering vragen tijdens de renovatie. AG Insurance biedt bijvoorbeeld een bijkomende optie 'Ik bouw, Ik verbouw' aan: die dekt onder meer schade die wordt toegebracht aan de eigen woning en aan derden, diefstal op de werf, vertraging van de werkzaamheden en het faillissement van de aannemer. Is het niet mogelijk uw brandpolis tijdelijk uit te breiden met een extra dekking, dan kunt u een aparte ABR-verzekering afsluiten. Die zorgt ervoor dat u als bouwheer of als eigenaar maximaal beschermd bent. De polis dekt in de eerste plaats materiële schade die wordt veroorzaakt door de verbouwingswerken. Ook schade aan sanitaire installaties en de centrale verwarming is verzekerd. Wie in de fout ging, speelt geen rol.Diefstal en vandalisme op de werf vallen meestal ook onder de dekking van de ABR-polis, net zoals schade door natuurkrachten. Uw aansprakelijkheid tegenover derden is eveneens gedekt. Hebben de verbouwingswerken bijvoorbeeld barsten of een verzakking in de woning van de buren veroorzaakt? Is een deel van de gevel op een geparkeerde auto gevallen? Met een ABR-verzekering hoeft u niet wakker te liggen van schadeclaims en worden de gedupeerden onmiddellijk vergoed. Extra handig is dat de werfverzekering onmiddellijk een vergoeding uitkeert aan de bouwheer of andere personen die schade hebben geleden, ongeacht de omstandigheden. Pas daarna onderzoekt de verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid en probeert ze het uitgekeerde bedrag te verhalen op de verantwoordelijke of zijn verzekeraar. Maar daar merkt de verzekerde eigenlijk niets van. Bovendien wordt de voortgang van de renovatiewerken er niet door belemmerd, zelfs als een deskundige ter plaatse moet komen. In principe dekt die werfverzekering ook lichamelijke schade aan derden. Heeft een arbeider een ongeval op uw bouwwerf, dan wordt daarvoor in eerste instantie de polis arbeidsongevallen van de aannemer aangesproken. Raakt een bezoeker of een spelend kind gewond, dan wordt eerst gekeken naar de aansprakelijkheid voor lichamelijke schade. Als blijkt dat u uw woning niet voldoende hebt afgesloten, kunt u terugvallen op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.Volstaat die dekking niet, dan wordt ook de ABR-polis aangesproken. Kan de aansprakelijkheid van de aannemer voor de lichamelijke schade niet worden bewezen, dan komt de ABR-verzekering onmiddellijk tussenbeide. Wat de polis precies dekt, hangt af van verzekeraar tot verzekeraar. U doet er goed aan te informeren naar de voorwaarden. Meestal kunt u kiezen voor bijkomende dekkingen, bijvoorbeeld voor materiële schade aan uw persoonlijke goederen of aan tijdelijke installaties en werktuigen.De premie van een ABR-verzekering wordt berekend op basis van het volume en de kostprijs van de werken. Ook de duur en het aantal betrokken personen spelen mee. Een rondvraag bij enkele verzekeraars leert dat 850 euro een absoluut minimum is. Dat lijkt misschien veel, maar beschouw dat bedrag als een onderdeel van uw renovatiebudget. Vergeleken met het totaalbedrag voor de verbouwing valt dat wellicht nog mee. Houd niet alleen rekening met de premie, maar kijk zeker ook naar eventuele vergoedingsplafonds, het franchisebedrag en de uitsluitingen. Bepaalde financiële gevolgen - bijvoorbeeld inkomensverlies door schade of extra huur die u moet betalen doordat de werken langer duren - vallen nooit onder de ABR-dekking. Dat geldt ook voor slecht uitgevoerde werken en ingrepen die niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de plannen.Weet ook dat u die werfverzekering moet afsluiten voor de aanvang van de werken. Enkel de risico's tijdens de verbouwingswerken zijn gedekt. Kijk ook na hoelang de dekking loopt en neem voldoende marge. Een renovatie loopt meestal uit. Overweeg dus de ABR-dekking uit te breiden met een extra onderhoudsperiode. Dat is geen overbodige luxe, want de gevolgen van een constructiefout komen bijvoorbeeld vaak pas na de werken aan het licht. U doet er ook verstandig aan vooraf te checken of uw aannemer een verzekering heeft die de onderaannemers en de bouwheer dekt tijdens de renovatiewerken. Doet u een beroep op een algemene bouwonderneming, dan is die doorgaans aansprakelijk voor de hele werf. In dat geval is een extra ABR-verzekering overbodig. Mogelijk sluit ook de betrokken architect een verzekering voor de bouwwerf af. Vraag dan wel een schriftelijk bewijs waarin duidelijk staat dat uw werf en aansprakelijkheid gedekt zijn.