Zeer veel mensen kunnen - of moeten - thuis werken. Zij kunnen het werk en de opvang van de kinderen combineren, afhankelijk van de leeftijd en het temperament van de kinderen. Voor de andere ouders is er de tijdelijke werkloosheid, het ouderschapsverlof of het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De redactie van Trends vroeg aan Elien De Clercq, legal team manager bij Partena Professional, voor welke formule ouders het beste kiezen.
...

Zeer veel mensen kunnen - of moeten - thuis werken. Zij kunnen het werk en de opvang van de kinderen combineren, afhankelijk van de leeftijd en het temperament van de kinderen. Voor de andere ouders is er de tijdelijke werkloosheid, het ouderschapsverlof of het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De redactie van Trends vroeg aan Elien De Clercq, legal team manager bij Partena Professional, voor welke formule ouders het beste kiezen."Sinds 1 oktober is het corona-ouderschapsverlof afgeschaft. De overheid heeft naar een alternatief gezocht en dat alternatief is tijdelijke werkloosheid geworden", zegt Elien De Clercq. "De wet moet nog worden gepubliceerd, maar de RVA aanvaardt het recht al."De voordelen ten opzichte van het klassieke ouderschapsverlof zijn legio. Elien De Clercq: "Het kan onmiddellijk worden toegepast en is zeer flexibel. Er zijn geen anciënniteitsvoorwaarden. Het is voor werknemers een recht, en de werkgever kan geen zes maanden uitstel vragen, zoals bij ouderschapsverlof het geval is. Werknemers kunnen tijdelijke werkloosheid opnemen voor minderjarige kinderen, terwijl ouderschapsverlof enkel kan voor kinderen tot 12 jaar. Met tijdelijke werkloosheid verminder je ook je rechten op ouderschapsverlof niet."De tijdelijke werkloosheid voor kinderopvang is een tijdelijk recht, tot en met 31 december, maar die periode kan nog worden verlengd. Enkel werknemers kunnen tijdelijk werkloos worden. Zelfstandigen kunnen daar geen gebruik van maken, terwijl ze wél corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen. Zij kunnen gebruikmaken van het overbruggingsrecht voor kinderen tot 12 jaar, als ze al minstens vier kwartalen bijdragen hebben betaald aan hun sociaal verzekeringsfonds. Als ze willen stoppen met werken om voor oudere kinderen te zorgen, dan moeten ze kunnen motiveren waarom dat noodzakelijk is."Bij ouderschapsverlof krijgen ouders een onderbrekingsvergoeding. Dat is een forfaitair bedrag dat niet afhangt van het loon", legt Elien De Clercq uit. Bij voltijds ouderschapsverlof krijgt een werknemer uit de privésector 851,59 euro bruto, waarvan hij of zij netto 765,33 euro overhoudt. Voor alleenwonenden stijgt dat bedrag naar 1400,01 euro bruto en 1258,19 euro netto.De uitkering bij tijdelijke werkloosheid is wel afhankelijk van het loon. Werknemers krijgen 70 procent van hun brutoloon, tenzij ze meer verdienen dan het plafond van 2754,76 euro bruto per maand. Daar komt nog een supplement van 5,63 euro per dag bij, ten laste van de RVA. Het maakt daarbij geen verschil of de tijdelijk werkloze alleen woont met zijn of haar kinderen of samenwoont met een partner.Let wel, in eerste instantie wordt slechts 15 procent bedrijfsvoorheffing afgehouden van de werkloosheidsuitkering, in tweede instantie zal u afhankelijk van uw jaarinkomen nog extra belastingen betalen. In de praktijk komt het erop neer dat de meeste tijdelijk werklozen een maandinkomen tussen 1000 en 1500 euro netto krijgen. "Tijdelijke werkloosheid is ook financieel voor de meeste mensen een goede keuze", besluit De Clercq.Het overbruggingsrecht bedraagt op maandbasis 1614,10 euro voor een zelfstandige met gezinslast, die zijn activiteit gedwongen moet onderbreken. Ook op die uitkering moeten achteraf nog belastingen worden betaald.