Het wettelijk pensioen stelt veel Belgen teleur. De gemiddelde ex-werknemer heeft recht op een maandelijks brutopensioen van ongeveer 1160 euro. Dat bedrag volstaat doorgaans niet om de vertrouwde levensstandaard na het pensioen te kunnen behouden. Dat is de reden waarom de extra pensioenpijlers in het leven zijn geroepen. Die laten toe om ofwel op eigen initiatief, ofwel via de werkgever een bijkomend pensioen op te bouwen.
...

Het wettelijk pensioen stelt veel Belgen teleur. De gemiddelde ex-werknemer heeft recht op een maandelijks brutopensioen van ongeveer 1160 euro. Dat bedrag volstaat doorgaans niet om de vertrouwde levensstandaard na het pensioen te kunnen behouden. Dat is de reden waarom de extra pensioenpijlers in het leven zijn geroepen. Die laten toe om ofwel op eigen initiatief, ofwel via de werkgever een bijkomend pensioen op te bouwen.Naar schatting 3,2 miljoen Belgen sparen aanvullend via het bedrijf waar ze werken. Dat doen ze via een collectieve groepsverzekering of een pensioenfonds. De meeste pensioenplannen voorzien niet enkel in de uitbetaling van een aanvullend pensioen, maar ook in een overlijdensdekking. Die zorgt ervoor dat de partner, de kinderen of een andere begunstigde van de werknemer een kapitaal of een rente uitbetaald krijgt als hij tijdens zijn loopbaan zou overlijden. Hoe hoog die vergoeding is, hangt af van wat in het pensioenreglement is vastgelegd.Bij veel pensioenplannen die worden aangeboden via de werkgever, worden de rechten enkel opgebouwd voor de periodes waarin de werknemer werkt en dus een loon ontvangt. Wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst, bijvoorbeeld vanwege tijdelijke werkloosheid, dan valt dat loon weg. In principe worden dan ook de bijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen stopgezet. In de meeste gevallen valt ook de overlijdensdekking weg tijdens de periode van inactiviteit.Gelukkig stellen pensioenreglementen vaak bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst gelijk met gewerkte periodes. Daardoor blijft de opbouw van de pensioenrechten toch gegarandeerd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor periodes van arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte, periodes van moederschaps- en bevallingsrust, en periodes waarin de werknemer gebruikmaakt van een recht op tijdskrediet.In het pensioenreglement staat of, hoelang en onder welke voorwaarden die periodes worden gelijkgesteld met gewerkte periodes. Daarover bestaan geen algemene regels. Het is goed mogelijk dat uw werkgever tijdens zo'n periode van inactiviteit zelf de bijdragen blijft doorbetalen. Sommige bedrijven hebben daarvoor zelfs een verzekering premievrijstelling afgesloten: de verzekeraar neemt dan de betaling van de bijdragen op zich, bijvoorbeeld als de werknemer arbeidsongeschikt is.De coronacrisis heeft heel wat werknemers tegen wil en dank in het systeem van de tijdelijke werkloosheid geduwd. In de eerste week van april was dat het geval voor bijna 1 miljoen Belgen, of 30 procent van de loonarbeid in de privésector. Intussen is dat percentage gedaald tot 4 procent. Als onderdeel daarvan zijn speciale maatregelen genomen die de verdere pensioenopbouw en de overlijdensdekking kunnen blijven garanderen, zelfs als het pensioenreglement niet in die mogelijkheid voorziet.Een voorwaarde is dan wel dat de werkgever de bijdragen in het pensioenplan blijft doorbetalen. Lukt dat niet meteen, dan kan hij daardoor uitstel aanvragen. Dat moet dan wel snel gebeuren: 30 september is de laatste dag waarop dat kan. Weigert de werkgever de bijdragen te betalen, dan stopt de pensioenopbouw en vervalt de overlijdenswaarborg tijdens de tijdelijke werkloosheid van de werknemer. Als de werknemer overlijdt, ontvangen de nabestaanden in het beste geval de opgebouwde pensioenreserves.