De aanscherping geldt voor de tewerkstelling van mensen die niet uit de Europese Economische Ruimte komen. Dat is de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Wie niet uit deze landen afkomstig is, wordt gezien al een derdelander. Sinds deze week moeten de werkgevers van deze derdelanders voor de hele duur van de tewerkstelling een kopie van hun verblijfsdocumenten bijhouden. Zijn deze derdelanders niet in orde met hun verblijfsdocumenten, dan werken ze illegaal. Toch hebben ze in dat geval expliciet recht op hetzelfde loon als de legale werknemers. Zijn de betrokkenen intussen het land uitgezet, dan moet de werkgever de extra kosten voor de betalingen naar het buitenland zelf ten laste nemen. Kan hij daarbij hun nieuwe verblijfplaats niet meer achterhalen, dan dient hij het loon te storten bij de Deposito- en Consignatiekas. Dat is een afdeling van de Federale Overheidsdienst Financiën, waar het alsnog kan worden opgevraagd. De wetgever gaat er bovendien vanuit dat deze mensen minstens drie maanden tewerk werden gesteld en er bovenop het loon ook socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten worden betaald voor deze periode. De werkgever kan dit vermoeden wel weerleggen met bewijzen. Tenslotte geldt ook de ketenaansprakelijkheid. Zowel hoofd- als onderaannemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de illegale werknemers van de aannemers op wie zij rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep hebben gedaan. Dit geldt ook voor de opdrachtgever indien die kennis had van de illegale tewerkstelling. Ook hij kan moeten opdraaien voor de betaling van de lonen voor deze mensen. Een uitzondering is er voor opdrachtgevers die louter voor privédoeleinden bouwwerken laten verrichten. Maar als het gaat om een werk voor uw beroep, dan kunt u wel worden aangesproken. (Belga)

De aanscherping geldt voor de tewerkstelling van mensen die niet uit de Europese Economische Ruimte komen. Dat is de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Wie niet uit deze landen afkomstig is, wordt gezien al een derdelander. Sinds deze week moeten de werkgevers van deze derdelanders voor de hele duur van de tewerkstelling een kopie van hun verblijfsdocumenten bijhouden. Zijn deze derdelanders niet in orde met hun verblijfsdocumenten, dan werken ze illegaal. Toch hebben ze in dat geval expliciet recht op hetzelfde loon als de legale werknemers. Zijn de betrokkenen intussen het land uitgezet, dan moet de werkgever de extra kosten voor de betalingen naar het buitenland zelf ten laste nemen. Kan hij daarbij hun nieuwe verblijfplaats niet meer achterhalen, dan dient hij het loon te storten bij de Deposito- en Consignatiekas. Dat is een afdeling van de Federale Overheidsdienst Financiën, waar het alsnog kan worden opgevraagd. De wetgever gaat er bovendien vanuit dat deze mensen minstens drie maanden tewerk werden gesteld en er bovenop het loon ook socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten worden betaald voor deze periode. De werkgever kan dit vermoeden wel weerleggen met bewijzen. Tenslotte geldt ook de ketenaansprakelijkheid. Zowel hoofd- als onderaannemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de illegale werknemers van de aannemers op wie zij rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep hebben gedaan. Dit geldt ook voor de opdrachtgever indien die kennis had van de illegale tewerkstelling. Ook hij kan moeten opdraaien voor de betaling van de lonen voor deze mensen. Een uitzondering is er voor opdrachtgevers die louter voor privédoeleinden bouwwerken laten verrichten. Maar als het gaat om een werk voor uw beroep, dan kunt u wel worden aangesproken. (Belga)