Fiscaal gunstregime voor deeleconomie

Platformen van de deeleconomie, zoals Deliveroo, Uber enzovoort, kunnen vanaf 1 maart 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden op wat mensen via hen verdienen. Kunnen, want nog geen enkel platform heeft de nodige erkenning gekregen van de federale overheidsdienst Financiën. Afgelopen vrijdag waren vier aanvragen ingediend, maar volgens Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, werd nog geen erkenning afgeleverd.
...

Platformen van de deeleconomie, zoals Deliveroo, Uber enzovoort, kunnen vanaf 1 maart 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden op wat mensen via hen verdienen. Kunnen, want nog geen enkel platform heeft de nodige erkenning gekregen van de federale overheidsdienst Financiën. Afgelopen vrijdag waren vier aanvragen ingediend, maar volgens Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, werd nog geen erkenning afgeleverd.De heffing is van toepassing op het brutobedrag dat mensen via de platformen verdienen. Het gunstregime geldt in 2017 voor een bedrag tot 5100 euro, maar in de praktijk zullen de werkelijke inkomsten dus lager liggen. De erkende platformen zullen 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden van dat brutobedrag en storten die belasting door aan de fiscus. Toch zullen de inkomsten ook nog altijd via de jaarlijkse belastingaangifte doorgegeven moeten worden. De redenering daar is dat het mogelijk is dat via verschillende platformen bijgeklust wordt. De federale regering hoopte zo 20 miljoen euro op te halen.Niet alle deeleconomieplatformen kunnen optimaal gebruikmaken van het gunstregime. Verhuurplatformen zoals Airbnb vallen grotendeels uit de boot. Dat komt omdat de fiscus de inkomsten uit de verhuur van roerende en onroerende goederen op een andere manier belast. Enkel wie een dienst levert, zoals ontbijt, kan een deel van zijn inkomsten inbrengen tegen het fiscaal voordelige tarief van 10 procent. Dat geldt voor 20 procent van de totale inkomsten. De overige 80 procent wordt op een andere manier belast.Door verhoogde transmissienettarieven wordt de Vlaamse elektriciteitsfactuur vanaf 1 maart weer wat duurder. Voor een gemiddeld gezin dat op een jaar 3500 kilowattuur verbruikt, komt er jaarlijks 5,26 euro bij, of 0,5 procent. De transmissienettarieven zijn het gedeelte van de elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet.De Vlaamse energieregulator kondigde de verhoging half februari aan en wees er toen op dat die "in hoofdzaak het gevolg is van de Elia-tarieven voor 2017 die door de CREG werden goedgekeurd". Elia is de beheerder van de hoogspanningsleidingen, de CREG de federale energieregulator.De hogere transmissienettarieven gelden voor alle klanten die aangesloten zijn op het distributienet, het deel van het elektriciteitsnet dat "tot de voordeur" gaat. Het gaat zowel om gezinnen als kleine en grote bedrijven.De transmissienettarieven zijn een onderdeel van de nettarieven. De nettarieven worden betaald aan de distributienetbeheerders, Eandis en Infrax.Vanaf 6 maart is het mogelijk gebruik te maken van de tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie. Wie zich spontaan meldt bij de fiscus, kan rekenen op een eenmalige regularisatie. De gunstmaatregel geldt tot 31 december 2020. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen is in december 2016 een samenwerkingsakkoord afgesloten met de federale overheid en de gewesten.In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze theoretisch ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting). De aangifte moet worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Het aangifteformulier is beschikbaar op de site van Vlabel. Voor niet-verjaarde ontdoken erfbelasting geldt een tarief van 35 procent voor de rechte lijn en 70 procent voor alle andere. Voor andere niet-verjaarde belastingen is het tarief 20 procent. Voor alle verjaarde bedragen betaalt de aangever 37 procent in 2017. Jaarlijks komt daar één procent bij om te eindigen op 40 procent in 2020. Izola Bank, de internetbank met een Maltese licentie, verlaagt vanaf 1 maart de rente op haar niet gereglementeerde spaarboekje Saver Account. De basisrente gaat van 1 naar 0,6 procent bruto. Daarop is nog 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Wie zo'n spaarboekje opent, krijgt geen getrouwheidspremie. De internetbank snijdt ook in de opbrengsten op de termijnrekeningen.De termijnrekeningen op een en twee jaar brengen vanaf 1 maart 30 basispunten minder op. Die op drie en vier jaar brengen 25 basispunten minder op en die op vijf jaar 20 basispunten minder.In de Waalse supermarkten zijn vanaf 1 maart geen dunne plastic zakjes meer te vinden om fruit en groenten te verpakken. De gewone boodschappentassen die aan de kassa te krijgen zijn, zijn al sinds 1 december vorig jaar verboden. In Vlaanderen wil minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) ook zo'n verbod invoeren, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat gebeurt.Er zijn in Wallonië wel uitzonderingen mogelijk om hygiënische redenen of wegens de behandeling, als er geen alternatieven bestaan. In Brussel geldt een verbod vanaf 1 september dit jaar voor de zakjes die aan de kassa te krijgen zijn. Een jaar later volgen de transparante zakjes voor groenten en fruit.Wie geen Nederlands kan en toch het rijexamen wil afleggen, kan dat vanaf 1 maart enkel nog doen met de hulp van een beëidigde tolk Duits, Engels of Frans. Die nieuwe regel past in de hervorming van het rijexamen. De andere maatregelen gaan in op 1 juni. Die hervorming geldt echter enkel voor het Vlaams Gewest, omdat het sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor verkeersveiligheid. Vijf federale organisaties worden op 1 maart samengevoegd in een nieuwe structuur: de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Volgens minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) gaat het om een belangrijke tussenstap in de hertekening van het federale landschap en een tastbare realisatie in de hervormingvan de overheid.De doelstelling van de nieuwe organisatie is de andere overheidsdiensten ondersteunen in tal van domeinen. Dat gaat van digitale transformatie tot personeelsbeheer, maar ook aankopen en begroting. De organisaties die in de structuur opgaan, zijn de diensten van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva.Tegelijkertijd zien drie dienstencentra het levenslicht. Persopoint zal dienst doen als sociaal secretariaat voor de overheid, Rekrutering en Ontwikkeling staat in voor het loopbaanbeheer van de ambtenaren en Federale Accountant/Procurement kan op termijn evolueren naar een centraal boekhoudkantoor voor de overheid. Het Digital Transformation Office wordt bevoegd voor de digitale transformatie.Het personeel verhuist gefaseerd naar het WTC III-gebouw. Bij de start zal de organisatie 662 voltijdse medewerkers tellen. Door het samenvoegen van de ondersteunende diensten, zullen er zeven in plaats van de huidige twaalf managers nodig zijn. Het directiecomité zal bijna gehalveerd worden.