Wordt de werknemer net voor het begin van de geplande vakantie ziek, dan behoudt hij zijn vakantiedagen en kan hij die later - tot de 31ste december van het lopende jaar - opnemen. Dat principe geldt zowel voor individuele als voor collectieve vakantie. Wanneer een arbeider voor een periode van collectieve sluiting ziek wordt, ontvangt hij geen gewaarborgd loon...

Wordt de werknemer net voor het begin van de geplande vakantie ziek, dan behoudt hij zijn vakantiedagen en kan hij die later - tot de 31ste december van het lopende jaar - opnemen. Dat principe geldt zowel voor individuele als voor collectieve vakantie. Wanneer een arbeider voor een periode van collectieve sluiting ziek wordt, ontvangt hij geen gewaarborgd loon voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de periode van collectieve sluiting. De reden? Arbeiders ontvangen enkel een gewaarborgd loon voor de normale werkdagen waarvoor ze loon zouden hebben ontvangen indien ze niet arbeidsongeschikt waren geweest. Collectieve vakantieperiodes zijn geen normale werkperiodes. Was de werknemer wél in staat geweest te werken, dan had hij evenmin loon ontvangen. Bijgevolg zal het ziekenfonds rechtstreeks de werknemer vergoeden voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de dagen van collectieve sluiting. Wanneer het om een bediende gaat, betaalt de werkgever daarentegen normaliter het gewaarborgde loon tijdens de periode van ongeschiktheid. Het tweede scenario is wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vakantie. Die dagen behouden dan het karakter van wettelijke vakantiedagen en kunnen niet worden uitgesteld. Hij ontvangt voor die dagen vakantiegeld. Hij heeft geen recht op gewaarborgd loon voor die dagen van arbeidsongeschiktheid. België is daarmee niet in overeenstemming met de Europese jurisprudentie. Volgens een arrest van het Hof van Justitie heeft een werknemer het recht zijn vakantie later op te nemen wanneer hij in die periode ziek is, ongeacht wanneer hij precies arbeidsgeschikt werd. De werknemer behoudt ook zijn loon. De eerder beschreven principes blijven evenwel van toepassing zolang België zich niet voegt naar het Hof. Wivine Pirnay