Een planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of een bedrijf al dan niet kan blijven op de plaats waar het gevestigd is en welke op korte en lange termijn de (ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Daarbij zal ook bepaald worden of er desgevallend een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt zal worden om de bestemming van de zone te wijzigen. Tot 31 juli 2013 moeten aanvragen tot planologisch attest bezorgd worden aan de gedelegeerde planologische ambtenaar, die de ontvankelijkheid en de volledigheid onderzoekt en de aanvraag vervolgens toewijst voor verdere behandeling aan de gemeente, de provincie of het Vlaamse Gewest. Vanaf 1 augustus moeten de aanvragen worden ingediend bij de gemeente. Die moet ze ook afhandelen. Alleen in specifieke gevallen kunnen de dossiers nog worden doorgestuurd naar de hogere overheid. De dossiers die op gemeentelijk niveau worden afgehandeld, moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Een loutere behandeling door het college van burgemeester en schepenen volstaat niet meer. (Belga)

Een planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of een bedrijf al dan niet kan blijven op de plaats waar het gevestigd is en welke op korte en lange termijn de (ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Daarbij zal ook bepaald worden of er desgevallend een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt zal worden om de bestemming van de zone te wijzigen. Tot 31 juli 2013 moeten aanvragen tot planologisch attest bezorgd worden aan de gedelegeerde planologische ambtenaar, die de ontvankelijkheid en de volledigheid onderzoekt en de aanvraag vervolgens toewijst voor verdere behandeling aan de gemeente, de provincie of het Vlaamse Gewest. Vanaf 1 augustus moeten de aanvragen worden ingediend bij de gemeente. Die moet ze ook afhandelen. Alleen in specifieke gevallen kunnen de dossiers nog worden doorgestuurd naar de hogere overheid. De dossiers die op gemeentelijk niveau worden afgehandeld, moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Een loutere behandeling door het college van burgemeester en schepenen volstaat niet meer. (Belga)