Heeft u belastingen ontdoken? Of hebt u een buitenlandse rekening of verzekering geërfd waarvan u de herkomst niet kunt bewijzen? Dan is er goed nieuws. Sinds woensdagavond kan u bepaalde belastingzonden weer opbiechten bij het Contactpunt Regularisaties. Het voordeel is dat de boetes daar vastliggen en u dus vooraf weet waar u aan toe bent. Sinds januari waren mensen die wilden regulariseren afhankelijk van de willekeur van de lokale belastingkantoren, na de vernietiging van een interne richtlijn bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).
...

Heeft u belastingen ontdoken? Of hebt u een buitenlandse rekening of verzekering geërfd waarvan u de herkomst niet kunt bewijzen? Dan is er goed nieuws. Sinds woensdagavond kan u bepaalde belastingzonden weer opbiechten bij het Contactpunt Regularisaties. Het voordeel is dat de boetes daar vastliggen en u dus vooraf weet waar u aan toe bent. Sinds januari waren mensen die wilden regulariseren afhankelijk van de willekeur van de lokale belastingkantoren, na de vernietiging van een interne richtlijn bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).Het moet wel gaan om ontdoken federale belastingen of niet betaalde socialezekerheidsbijdragen. In de praktijk gaat het vooral om beroepsinkomsten waarop niet of onvoldoende belastingen werden betaald, onroerende, roerende, diverse inkomsten en btw.Gewestelijke belastingen, zoals erfbelasting en registratierechten kun u voorlopig nog niet regulariseren. Daarvoor is het akkoord van de gewesten nodig. Naar verluidt is er wel al een princiepsakkoord met de drie gewesten, zodat regulariseren in die dossiers wellicht mogelijk wordt in het najaar. Wie een gemengd dossier heeft (federale en gewestelijke materie) moet ook wachten op het akkoord met de gewesten. Dan gaat het vooral om dossiers waar men de erfbelasting is 'vergeten' aan te geven en vervolgens het geld of de portefeuille heeft laten staan in landen zoals Luxemburg of Zwitserland en men vervolgens 'vergeten' is de roerende inkomsten aan te geven in zijn belastingaangifte.Uit de eerste dossiers die binnenkomen bij de fiscale kantoren en vermogensplanners blijkt dat heel wat mensen met een fiscaal verjaard kapitaal zitten. Het gaat dan om zwart en grijs geld dat vergaard werd voor 2009 en waar sindsdien niets meer is bijgestort. Grijs geld was oorspronkelijk wit geld, waarvan de opbrengsten niet correct zijn aangegeven.Doorgaans zitten deze kapitalen in een tak21- of tak 23-levensverzekering, zodat er ook geen roerende inkomsten waren en men ook geen inkomsten moest aangeven in de aangifte voor de personenbelasting. Dat komt omdat heel wat verzekeraars indertijd hun klanten hebben aangeraden hun zwart geld in een Luxemburgse tak21 of tak23 te steken en er dan na acht jaar - als de fiscale verjaringstermijn voorbij was - mee boven water te komen. Wat die verzekeraars er niet bij vertelden, is dat er wel een fiscale verjaring is, maar geen strafrechtelijke verjaring. Bovendien blijkt vandaag dat je met dit soort 'witgewassen' geld bij geen enkel Belgische bank terecht kunt.Wie zijn dossier in 2016 indient bij het Contactpunt Regularisaties, betaalt 36 procent op de waarde van de portefeuille of levensverzekering op datum van 31 december 2008. Dat valt goed mee, omdat 2008 een heel slecht beursjaar was en de portefeuille dan vaak op zijn laagste peil stond. Wie de aangifte in 2017 indient, zal niet alleen 37 procent betalen, maar ook op Gde waarde op 31 december 2009, wat dus sowieso een stuk duurder zal uitkomen. Elk jaar wordt de boete iets hoger (zie tabel).Deze 36 procent op fiscaal verjaarde kapitalen is een koopje voor wie in het zwart heeft gewerkt. Maar voor mensen met een grijs kapitaal, waarvan ze de oorsprong niet meer kunnen bewijzen is dat eigenlijk een te hoog tarief.Bij de vorige regularisatiewet werd een onderscheid gemaakt tussen gewone en ernstige en georganiseerde fiscale fraude, waarvoor een hoger boetetarief gold. Nu geldt voor alle vormen hetzelfde tarief. Op de fiscaal niet-verjaarde inkomsten, rechten en btw-handelingen geldt een heffing tegen het gebruikelijke belastingtarief, verhoogd met een boete van 20 procentpunt. De regularisatie van niet-verjaarde sociale bijdragen van zelfstandigen kan door de betaling van de normale bijdrage te verhogen met 15 procentpunt.Voor de fiscaal niet-verjaarde roerende inkomsten (inkomsten geïnd vanaf 2009) komt bovenop het normale belastingtarief een boete van 20 procentpunt. In 2013 was dat nog 15 procentpunt. Deze boete wordt de volgende jaren opgetrokken naar 22 procentpunt in 2017, 23 procentpunt in 2018, tot 25 procentpunt in 2020.Heel wat mensen die nog moeten regulariseren zitten echter met 'grijs' geld. Die moeten bewijzen dat het om oorspronkelijk wit geld gaat. Wie het geluk heeft 'verjaard' kapitaal te hebben (kapitaal voor 31/12/2008) kan er dan nog met 36 procent vanaf komen (zie hierboven), maar anders is de kans groot dat uhet als beroepsinkomen moet aangeven, wat de regularisatie heel duur maakt.Meer dan 50 landen (ook Luxemburg en Liechtenstein) wisselen in 2017 informatie uit over rekeningen en levensverzekeringscontracten van 2016. Zwitserland wisselt vanaf 2018 informatie uit. Een stuk vermogen verborgen houden is zo goed als onmogelijk geworden.Let wel, u kunt geen regularisatie meer vragen als u een brief gekregen hebt van de bevoegde instantie met de mededeling dat er een onderzoek is ingesteld. Doe het dus voor het te laat is.De ambtenaren van het Contactpunt Regularisaties mogen geen informatie bekendmaken aan de andere diensten van de FOD Financiën. Het brengt wel de Cel voor Financiële Informatieverwerking of 'witwascel' in kennis van het regularisatieattest, de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten, de periode waarin de kapitalen en inkomsten ontstaan zijn en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen.De regularisatie wordt opengesteld voor iedereen, ook voor diegenen die al eerder een regularisatieaangifte ingediend hebben. De maatregel is wel eenmalig: u kunt slechts een maal gebruikmaken van de nieuwe regularisatie.