Op 14 november 2008 heeft Fortis een tussentijdse managementverklaring gepubliceerd over de pro-forma financiële positie van Fortis ultimo september na de afronding van alle transacties die begin oktober zijn aangekondigd. Op 12 december heeft het Hof van Beroep van Brussel de beslissingen van de Raad van Bestuur van 3, 5 en 6 oktober opgeschort en daarmee ook de uitvoering van een aantal van deze transacties . Dit maakt een nieuwe update over de financiële positie van Fortis noodzakelijk. Deze update is geheel afhankelijk van een succesvol beroep tegen het arrest.

Ingevolge het arrest zijn drie belangrijke veranderingen van invloed op de pro-forma financiële positie van Fortis in vergelijking met de situatie per 14 november:

De uitvoering van de voorgenomen verkoop van Fortis Insurance Belgium aan BNP Paribas is opgeschort en om die reden wordt Fortis Insurance Belgium vooralsnog opnieuw volledig in de consolidatie van Fortis opgenomen.

De op te richten entiteit voor de gestructureerde kredietportefeuille, waarin Fortis een belang zou krijgen van 66%, wordt niet door Fortis holding verantwoord. Deze entiteit maakt deel uit van de overeenkomst met BNP Paribas en de Belgische staat en zal daarom niet tot de activa behoren zolang deze overeenkomst is opgeschort.

De transacties met betrekking tot de CASHES worden niet verwerkt zolang de overeenkomst met BNP Paribas en de Belgische staat is opgeschort (zie voor een nadere toelichting pagina 8, Algemeen).

De scope van de activiteiten van Fortis na de uitspraak van het Hof van Beroep omvat derhalve Fortis Insurance Belgium, Fortis Insurance International en Algemeen (General account). De pro-forma, niet door de accountants gecontroleerde financiële positie ultimo september is hierdoor ten opzichte van de op 14 november gepubliceerde cijfers als volgt veranderd:

Het effect op de pro-forma netto kaspositie is EUR 0,5 miljard positief. Op 14 november werd gesproken van een kaspositie van EUR 3,5 miljard. Rekening houdend met de overwogen waarborg in contanten voor de entiteit waarin de gestructureerde kredietportefeuille wordt ondergebracht, kwam de netto kaspositie uit op EUR 1,6 miljard. Inclusief het effect van het arrest bedroeg die ultimo september pro-forma EUR 2,1 miljard.

Het pro-forma netto eigen vermogen daalt van EUR 7,7 miljard naar EUR 6,7 miljard omdat de meerwaarde uit de verkoop van Fortis Insurance Belgium (van EUR 3,6 miljard) nu ook wordt opgeschort. Dit wordt ten dele gecompenseerd door de niet-opname van het negatieve effect van de transacties in verband met de CASHES (EUR 2,6 miljard).

De pro-forma nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders over het derde kwartaal bedroeg EUR 152 miljoen in deze nieuwe scope vergeleken met een pro-forma nettoverlies van EUR 135 miljoen in de scope van 14 november. Het verschil is te verklaren uit de ontwikkeling van de reële waarde van de posities in verband met de CASHES met een omvang van EUR 558 miljoen alsmede het nettoresultaat van Fortis Insurance Belgium.


Dit nettoresultaat van Fortis Insurance Belgium kwam over het derde kwartaal van 2008 uit op een verlies van EUR 281 miljoen na fiscale afschrijvingen en beleggingsverliezen van EUR 339 miljoen na belastingen, als gevolg van de verslechtering op de kapitaalmarkten.

Op 14 november 2008 heeft Fortis een tussentijdse managementverklaring gepubliceerd over de pro-forma financiële positie van Fortis ultimo september na de afronding van alle transacties die begin oktober zijn aangekondigd. Op 12 december heeft het Hof van Beroep van Brussel de beslissingen van de Raad van Bestuur van 3, 5 en 6 oktober opgeschort en daarmee ook de uitvoering van een aantal van deze transacties . Dit maakt een nieuwe update over de financiële positie van Fortis noodzakelijk. Deze update is geheel afhankelijk van een succesvol beroep tegen het arrest.Ingevolge het arrest zijn drie belangrijke veranderingen van invloed op de pro-forma financiële positie van Fortis in vergelijking met de situatie per 14 november: De uitvoering van de voorgenomen verkoop van Fortis Insurance Belgium aan BNP Paribas is opgeschort en om die reden wordt Fortis Insurance Belgium vooralsnog opnieuw volledig in de consolidatie van Fortis opgenomen.De op te richten entiteit voor de gestructureerde kredietportefeuille, waarin Fortis een belang zou krijgen van 66%, wordt niet door Fortis holding verantwoord. Deze entiteit maakt deel uit van de overeenkomst met BNP Paribas en de Belgische staat en zal daarom niet tot de activa behoren zolang deze overeenkomst is opgeschort. De transacties met betrekking tot de CASHES worden niet verwerkt zolang de overeenkomst met BNP Paribas en de Belgische staat is opgeschort (zie voor een nadere toelichting pagina 8, Algemeen).De scope van de activiteiten van Fortis na de uitspraak van het Hof van Beroep omvat derhalve Fortis Insurance Belgium, Fortis Insurance International en Algemeen (General account). De pro-forma, niet door de accountants gecontroleerde financiële positie ultimo september is hierdoor ten opzichte van de op 14 november gepubliceerde cijfers als volgt veranderd: Het effect op de pro-forma netto kaspositie is EUR 0,5 miljard positief. Op 14 november werd gesproken van een kaspositie van EUR 3,5 miljard. Rekening houdend met de overwogen waarborg in contanten voor de entiteit waarin de gestructureerde kredietportefeuille wordt ondergebracht, kwam de netto kaspositie uit op EUR 1,6 miljard. Inclusief het effect van het arrest bedroeg die ultimo september pro-forma EUR 2,1 miljard. Het pro-forma netto eigen vermogen daalt van EUR 7,7 miljard naar EUR 6,7 miljard omdat de meerwaarde uit de verkoop van Fortis Insurance Belgium (van EUR 3,6 miljard) nu ook wordt opgeschort. Dit wordt ten dele gecompenseerd door de niet-opname van het negatieve effect van de transacties in verband met de CASHES (EUR 2,6 miljard). De pro-forma nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders over het derde kwartaal bedroeg EUR 152 miljoen in deze nieuwe scope vergeleken met een pro-forma nettoverlies van EUR 135 miljoen in de scope van 14 november. Het verschil is te verklaren uit de ontwikkeling van de reële waarde van de posities in verband met de CASHES met een omvang van EUR 558 miljoen alsmede het nettoresultaat van Fortis Insurance Belgium. Dit nettoresultaat van Fortis Insurance Belgium kwam over het derde kwartaal van 2008 uit op een verlies van EUR 281 miljoen na fiscale afschrijvingen en beleggingsverliezen van EUR 339 miljoen na belastingen, als gevolg van de verslechtering op de kapitaalmarkten.