Als ouders een schenking doen aan hun kinderen, dan is dat normaal gezien een voorschot op de erfenis. Het is niet de bedoeling het ene kind te bevoordelen ten opzichte van andere. Het erfrecht bepaalt dat schenkingen in de rechte neerdalende lijn (ouders, kinderen, kleinkinderen) vermoed worden 'aan inbreng te zijn onderworpen'. Concreet betekent dit dat wat een kind kreeg via een schenking, in principe 'ingebracht' moet worden in de nalatenschap bij uw overlijden. De inbreng in de nalatenschap zal voortaan steeds gebeuren tegen de intrinsieke waa...